Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

«Πρόταση του Δήμου Αιγάλεω για Κέντρο Κοινότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»


Ο Δήμος Αιγάλεω υπέβαλε πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 για την
πράξη: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω» η οποία αξιολογήθηκε και εντάχθηκε.
Από το δήμο Αιγάλεω ανακοινώθηκαν τα εξής:
"Το έργο θα βοηθήσει άμεσα στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων αρκετών κατοίκων της περιοχής μας, υποβοηθώντας για τρία χρόνια την Κοινωνική Πολιτική με το συνολικό ποσό των 172.800 €, ενώ θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα.

Ο αγώνας μας για να κάνουμε το Αιγάλεω Πόλη Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνεχίζεται."

Ενημερωτικο:
Κάθε «Κέντρο Κοινότητας» έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (πχ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες σε άλλες περιοχές εφόσον δεν διαθέτει ο οικείος Δήμος, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης κλπ).
- Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.
- Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» και όχι μόνο, π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κλπ.
- Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
- Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, τα «Κέντρα Κοινότητας» δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
- Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες
- Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)
- Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α.
- Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Μετανάστες.
- Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.
- Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.
- Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών.
  • Τι θα κερδίσει ο Δήμος;
Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος θα έχει αποκτήσει και λειτουργήσει καινοτόμες ολοκληρωμένες δομές που θα υλοποιούν πολλές δράσεις. Οι δομές αυτές θα μπορούν στη συνέχεια με τη διεκδίκηση νέων κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα να συνεχίσουν τη λειτουργία της. Ο αριθμός των ωφελούμενων θα καθοριστεί σε συνεργασία με το Δήμο ανάλογα με τις ανάγκες του.

Παράλληλα θα λειτουργεί και Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας ως Κέντρο Μεταναστών (ΚΕΜ), προκειμένου όσοι έχουν δυσκολία πρόσβασης στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου, ή διαμένουν σε περιοχή με μεγάλη συγκέντρωση κοινωνικών προβλημάτων να παρεμβαίνει με συγκεκριμένες δράσεις όπως:
• Ενημέρωση - πληροφόρηση και διασύνδεσή τους με τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
• Παροχή συμβουλών και ενημέρωσης σε θέματα κοινωνικά, ιατρικά, νομικά, εργασιακά.
• συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες με προβλήματα
• εμβολιασμούς και άλλες ιατρικές πράξεις που μπορούν να γίνουν στην κοινότητα
• Δράσεις πρόληψης και αγωγής Υγείας
• Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας
• Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών και γηγενών
• Δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας

Ανάλογα με τις προτάσεις που θα εγκριθούν θα προσληφθούν στη συνέχεια για τη λειτουργία των Κέντρων ,κοινωνικοί λειτουργοί, Νομικοί και ψυχολόγοι δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου