Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

40 άτομα θέλει να προσλάβει ο Δήμος Αιγάλεω!

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ :

Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού
ανταποδοτικών υπηρεσιών” (40 άτομα)

4 ΔΕ οδηγούς  Α’ και Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
1 ΔΕ οδηγό Α’, Γ’ και Δ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
2 ΔΕ οδηγούς Γ’, Δ’ και Ε’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
1 ΔΕ χειριστή μηχανημάτων: ομάδας Β - ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα ΜΕ 1.4, 1.5 (μπουλντόζες – φορτωτές) και ομάδας Β - ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα ΜΕ 1.3 (τσάπες – JCB) και ομάδας Β - ειδικότητας 2 για τα Μ.Ε 2.2, 2.5 (καλαθοφόρο – γερανοφόρο)
1 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων: ομάδας Β - ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα ΜΕ 1.3 (τσάπες – JCB)
2 ΔΕ ηλεκτρολόγους ΣΤ ειδικότητας 1ης, 2ης ή  3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του Π.Δ 108/2013
29 ΥΕ εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων)
     Τα πτυχία ή διπλώματα καθώς και τα τυπικά ή τυχόν πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων στις παραπάνω ειδικότητες και ο τρόπος επιλογής και αξιολόγησης  θα προσδιορισθούν στην προκήρυξη για την πλήρωση των ανωτέρω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
     Σύμφωνα με την βεβαίωση της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών, η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α: 20.6011 και 20.6051.001  του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το οικονομικό έτος 2018.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αιγάλεω : 27-6-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 23.354
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ιερά Οδός 364 & Κάλβου
Τ.Κ.   122 43 ΠΡΟΣ: Την κα  Πρόεδρο
Αρμόδια:Σαλάγα Ιωάννα του Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο: 2132044853

Θέμα : “Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών”

Κυρία Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι:
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 «Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ» του ν.4368/2016»Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες: Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012(Α’ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:»3.Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και των ΝΠ αυτών αναστέλλονται μέχρι 31.12.2016.Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν πετύχει σε διαγωνισμό στον οικείο Δήμο.
Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης (δήμος, ΝΠΔΔ, ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ κ.λπ.) εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούμενους κατοίκους και αφορούν ιδίως τον τομέα της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης/άρδευσης, της αποχέτευσης, των δημοτικών κοιμητηρίων
Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ.20α του ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Ο Δήμος μας μετά την ανωτέρω διάταξη προέβη στην ολοκλήρωση του διορισμού του μόνιμου προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ μετά από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, με βάση την αριθμ. 1/673/2006(ΦΕΚ 522/29-8-2006 Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ)προκήρυξη ΑΣΕΠ .

Από τον εν λόγω διαγωνισμό δεν δέχτηκε το διορισμό ικανός αριθμός ατόμων (και συγκεκριμένα από 14 θέσεις ΔΕ Οδηγών,-4 θέσεις ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων,5 θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων αποδέχτηκαν το διορισμό μόλις 1 υπάλληλος αντίστοιχα και από 45 θέσεις ΥΕ εργατών Καθαριότητας αποδέχτηκαν το διορισμό μόλις 2 υπάλληλοι).

Για να καλύψει ο Δήμος μας τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την 9η /10-5-17 απόφαση της Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σας παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείου Εσωτερικών ,σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ.  για να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό οι νευραλγικές ανταποδοτικές  υπηρεσίες του Δήμου που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
4 ΔΕ οδηγούς  Α’ και Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
1 ΔΕ οδηγό Α’, Γ’ και Δ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
2 ΔΕ οδηγούς Γ’, Δ’ και Ε’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
1 ΔΕ χειριστή μηχανημάτων: ομάδας Β - ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα ΜΕ 1.4, 1.5 (μπουλντόζες – φορτωτές) και ομάδας Β - ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα ΜΕ 1.3 (τσάπες – JCB) και ομάδας Β - ειδικότητας 2 για τα Μ.Ε 2.2, 2.5 (καλαθοφόρο – γερανοφόρο)
1 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων: ομάδας Β - ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα ΜΕ 1.3 (τσάπες – JCB)
2 ΔΕ ηλεκτρολόγους ΣΤ ειδικότητας 1ης, 2ης ή  3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του Π.Δ 108/2013
29 ΥΕ εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων)
     Τα πτυχία ή διπλώματα καθώς και τα τυπικά ή τυχόν πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων στις παραπάνω ειδικότητες και ο τρόπος επιλογής και αξιολόγησης  θα προσδιορισθούν στην προκήρυξη για την πλήρωση των ανωτέρω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
     Σύμφωνα με την βεβαίωση της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών, η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α: 20.6011 και 20.6051.001  του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το οικονομικό έτος 2018.
Συνημμένα:
1.Το από 27/06/2017 υπηρεσιακό σημείωμα την Δ/νσης Καθ/τας
2.Η με αριθμ. πρωτ. 23.352/2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
3.Η με αριθμ. πρωτ. 23.353/ βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, από την οποία προκύπτει ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου