Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου από 08/07/2016O ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ιλίου, που εδρεύει στο ΄Ιλιον Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
  • 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
  • 2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι
  • 1 ΔΕ Μάγειρας
  • 4 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
Περίοδος Υποβολής αιτήσεων: 08/07/2016-18/07/2016.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Τ.Κ.13122, Ίλιον, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψιν κας Μαρίας Λιατήρη ή κου Σφέτσα Σεραφείµ ή κας Σαγµατοπούλου Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132030122, 2132030126 & 2132030105).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου