Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Παραμένουν στις θέσεις τους οι ίδιοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας


Παραμένουν στις θέσεις τους οι ίδιοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και με τις ίδιες
αρμοδιότητες με απόφαση του Δημάρχου όπως ανακοινώθηκε στις 6/3/2017.
Οι κ.κ. Ανδρέας Λεωτσάκος, Θεμιστοκλής Ντάβιος, Δημήτριος Παγουρτζής Σάββας Σαββίδης θα συνεχίσουν τη θητεία τους έως 31 Αυγούστου 2019 εντός της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις Δημάρχου:

Αγία Βαρβάρα 6/3/2017
Αριθμ. Πρωτ. ΔΗΜ.3573
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ΄ αριθμ. 156
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.
3979/2011( ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ. Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.
4071/2012 ( ΦΕΚ 85 Α΄).
• Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ
955/16-04-2014 τ. Β΄) περί Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010.
• Τις διατάξεις της παραγράφου 3 περ. ε' του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α'
40), ως προς τον ορισμό τεσσάρων (4) Αντιδημάρχων, εκ των οποίων οι δύο
(2) θα λαμβάνουν αντιμισθία.
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν.3852/2010 ( Α΄87), σύμφωνα με τις
οποίες στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας μπορούν να ορισθούν έως τέσσερις (4)
Αντιδήμαρχοι.
• Την υπ. αριθμ. 43/3565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί
ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάστασης των νέων αρχών και
εκλογής μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων για την Δημοτική
Περίοδο από την 01-09-2014 έως την 31-08-2019.
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
(αποφ.2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα
με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 26.550 κατοίκους.
• Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.(ΦΕΚ.2892.τ.Β΄
14.11.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανδρέα Λεωτσάκο ως
Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με θητεία από 6 Μαρτίου 2017 έως
31 Αυγούστου 2019 εντός της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου και του
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.
2. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ομαλή υλοποίηση των έργων
(ΜΕΤΡΟ κ.α ) για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της πόλης και
την υποστήριξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
3. Την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς καθώς και την εποπτεία σε συγκοινωνιακά θέματα του
Δήμου.
4. Την ευθύνη για θέματα Νεολαίας.
5. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής
και Ασφάλειας των εργαζομένων.
6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που
αφορούν στα αδέσποτα ζώα.
7. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
8. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την
άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεμιστοκλή Ντάβιο ως
Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αγίας Βαρβάρας με θητεία από 6 Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019
εντός της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου και του μεταβιβάζουμε τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία των θεμάτων Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών.
2. Τη μέριμνα και εποπτεία για τη φύλαξη, προστασία, συντηρήσεις και
επισκευές σχολικών κτιρίων.
3. Την εποπτεία των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου.
4. Την εποπτεία του τμήματος Κηποτεχνίας και Πρασίνου.
5. Την εποπτεία των λαϊκών αγορών και πανηγύρεων.
6. Την ευθύνη για θέματα Αθλητισμού και Πολιτισμού.
7. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
8. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την
άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Παγουρτζή, ως
Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 6 Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου
2019 εντός της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία του Τμήματος Εσόδων και της Δημοτικής περιουσίας.
2. Την υπογραφή των αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας και χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής μισθοδοσίας για το προσωπικό, τα χρηματικά εντάλματα
για την πληρωμή των ενοικιαζόμενων χώρων και των αντίστοιχων βεβαιώσεων
χρήσης τους, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής κρατήσεων και
κατανάλωσης ύδρευσης, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και
ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Την εποπτεία του Γραφείου Προμηθειών και την ευθύνη για την προετοιμασία και
διεκπεραίωση όλων των προμηθειών του Δήμου.
4. Την εποπτεία του Αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας(ΤΠΕ).
5. Την παρακολούθηση των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και GIS, WI-FI
spots καθώς και τη φροντίδα για την εφαρμογή μηχανογραφικού εξοπλισμού και
λογισμικών προγραμμάτων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του
Δήμου.
6. Τη μέριμνα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων για αυθαίρετες καταλήψεις και
επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη αποκατάστασης.
7. Την εποπτεία των επιτροπών και οργάνων επιθεώρησης ελέγχου και σφράγισης
καταστημάτων και παρακολούθησης της σύννομης λειτουργίας τους.
8. Την εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
9. Την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας.
10. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
11. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των
παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σάββα Σαββίδη, ως
Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στον οποίο δεν παρέχεται
αντιμισθία, με θητεία από 6 Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019 εντός της
τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν
στην καθαριότητα της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων
ανακύκλωσης.
2. Την εποπτεία των Τεχνικών Συνεργείων.
3. Την εποπτεία του τμήματος επισκευών – συντήρησης καθώς και την
ευθύνη αποκατάστασης φθορών οδών, οδοστρωμάτων και
πεζοδρομίων.
4. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων
οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
5. Την εποπτεία του τμήματος Πολιτικής Προστασίας (ΠΣΕΑ).
6. Την εποπτεία του Γραφείου Κινήσεως και του σταθμού δημοτικών
αυτοκινήτων.
7. Την εποπτεία, φροντίδα , συντήρηση και φύλαξη των παιδικών χαρών.
8. Τη μέριμνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων
αυτοκινήτων.
9. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
10. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την
άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου