Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 92, 93 του Ν.3852/7-6-2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α /7-6-2010). 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 του Ν.4051/2012, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 4. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «Πρωτοβάθμιοι & Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010». 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΑΠΟΦ. 11247 ΦΕΚ 3465/τ. Β ΄/28-12-2012) για το Δήμο Πετρούπολης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 58.979 κατοίκους. 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου μας (ΦΕΚ 2636/τ. Β΄/3- 10-2014). 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α) Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πετρούπολης τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 1/03/2017 έως 31/08/2019 και μεταβιβάζονται σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 
1. Ζορμπά Ανθή 
2. Κανέλλη Ζαχαρούλα 
3. Μαλαθρίτη Νικόλαο 
4. Πουλογιαννοπούλου Βασιλική 
Α1) Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων 
1. Ζορμπά Ανθή (στην οποία παρέχεται αντιμισθία) 
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. Κανέλλη Ζαχαρούλα (δεν παρέχεται αντιμισθία) 
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
3. Μαλαθρίτης Νικόλαος (στον οποίο παρέχεται αντιμισθία) 
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, όπως αυτές καθορίζονται από τον ΟΕΥ του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
4. Πουλογιαννοπούλου Βασιλική (δεν παρέχεται αντιμισθία) 
Μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

Β) Οι Αντιδήμαρχοι εκτός των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται 
Β1) Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους.
 Β2) Ανατίθεται σε όλους, η αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 321/82. Οι ανωτέρω δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. 
Γ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. 

Δ) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαλαθρίτης Νικόλαος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των παραπάνω αναφερόμενων, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα. Ζορμπά Ανθή. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
  • Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου