Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Περιφέρεια - Έγκριση προγρα μματικής σύ μβασης ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ


Το Περιφερειακό Συ βούλιο Aττικής : A) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγρα μματικής

σύ μβασης, μ εταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του δή μου Αγίας Βαρβάρας, για την κατασκευή του έργου μ ε τίτλο :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 72.999,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Σύ μφωνα μ ε την εν λόγω απόφαση .Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμμ ατικής σύμ βασης,
την Περιφερειακή Σύμ βουλο κ. Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα) ως Πρόεδρο - τακτικό μ έλος, μ ε
αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύ βουλο κ. Ζωγραφάκη – Τελεμ έ Ελένη και τον Περιφερειακό
Σύ βουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη) ως τακτικό μέλος, μ ε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύ βουλο κ. Βλάχο Γεώργιο .(αρ. απόφασης 2/2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου