Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ


Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα τμήματα πολιτισμού του Δήμου ΑΙΓΑΛΕΩ. Εικαστικό Εργαστήρι
(Κεραμική, Χαρακτική, Αγιογραφία, Ζωγραφική). Εργαστήρι χορού (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Jazz, Latin κ.ά).
.

Πληροφορίες και δικαιολογητικά εγγραφών όπως παρακάτω


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                                                              Σεπτέμβριος 2016
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δημαρχείου 17 και Ν. Κουντουριώτη
(1ος όροφος, στο πολιτιστικό κέντρο «Γ. Ρίτσος»)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5310542

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εικαστικό Εργαστήρι (Κεραμική, Χαρακτική, Αγιογραφία, Ζωγραφική)
Εργαστήρι χορού (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Jazz, Latin κ.ά).

A) Εγγραφές:    Από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 (Οι εγγραφές θα συνεχίζονται καθ΄όλη την διάρκεια της περιόδου).
Β) Εκπαιδευτική Περίοδος: 01 Οκτωβρίου 2016 έως Ιούνιο 2017
Γ) Εισφορές:
- Εγγραφή: 10 € ετησίως, σε όλα τα τμήματα
- Μηνιαία εισφορά:
   α) για τα ανήλικα παιδιά (έως 18 ετών) ή τα παιδιά που σπουδάζουν (έως 24 ετών), 10 € μηνιαίως σε όλα τα τμήματα.
β) για τους ενήλικες: β1)  στα τμήματα του εικαστικού εργαστηρίου, 15 € μηνιαίως και
                                      β2)  στα τμήματα του εργαστηρίου χορού, 10 € μηνιαίως.
Απαλλαγές:
Α) Απαλλαγή εγγραφής και μηνιαίων εισφορών:
1.        Α.μ.Ε.Α. και
2.        Μέλη οικονομικά αδύναμων οικογενειών (με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 €).
Β) Απαλλαγή μόνο της εγγραφής:
1.        Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα τους έως την ηλικία των 18 ετών ή 24 εάν σπουδάζουν, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 €, προσαυξημένο κατά 1.000 € για κάθε παιδί πέραν των τριών στους πολύτεκνους, 
2.        Το ένα από τα δύο παιδιά οικογενειών με δύο ανήλικα τέκνα, εφόσον και τα δύο ζητούν να κάνουν χρήση των προγραμμάτων του Δήμου και δεν ανήκουν σε κάποια άλλη «ευνοϊκότερη» κατηγορία και  
3.        Όσοι προκαταβάλλουν το σύνολο των μηνιαίων εισφορών τους, για όλο το έτος.  
Εκπτώσεις:
Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα τους έως την ηλικία των 18 ετών ή 24 εάν σπουδάζουν, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 €, προσαυξημένο κατά 1.000 € για κάθε παιδί πέραν των τριών στους πολύτεκνους, 50% έκπτωση επί των αναλογούντων μηνιαίων εισφορών τους. (δηλαδή 5 € για τα ανήλικα παιδιά -έως 18 ετών- ή τα παιδιά που σπουδάζουν -έως 24 ετών- μηνιαίως σε όλα τα τμήματα, 8 € για τα ενήλικα μέλη των εικαστικών εργαστηρίων και 5 € για τμήματα των εργαστηρίων χορού).
Δ) Δικαιολογητικά Εγγραφής:
1.     Αίτηση του(-ης) ενδιαφερόμενου(-ης) ή του γονέα/κηδεμόνα για τα παιδιά έως την ηλικία των 18 ετών (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία μας). 
2.     Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, του μέλους που αφορά η εγγραφή (κατά προτίμηση έγχρωμη). 
3.     Επίδειξη της αστυνομικής ή άλλης αντίστοιχης ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης νέου τύπου ή βιβλιαρίου ασθενείας του(-ης) αιτούντα(-ης).
4.     Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ανηλίκου ή (εάν δεν υπάρχει ταυτότητα) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση εγγραφής ανήλικων τέκνων.
5.     Πιστοποιητικό-Βεβαίωση γιατρού, μόνο για τα μέλη των εργαστηρίων χορού, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το προς εγγραφή μέλος μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες του εργαστηρίου (Παιδιάτρου για τα παιδιά και Παθολόγου ή Καρδιολόγου για τους ενήλικες).   
6.     Για τους μη δημότες του Δήμου μας, πρόσφατο Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (Βεβαίωση Δήμου ή εκκαθαριστικό εφορίας ή το 1ο φύλο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) ή μισθωτήριο κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ ή ότι άλλο σχετικό έγγραφο μπορεί να αποδεικνύει το μόνιμο της κατοικίας τους στο Δήμο μας ή αλλού). 
Επιπλέον, εφόσον δικαιούνται και θέλουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος τους για έκπτωση ή απαλλαγή στην εγγραφή ή την μηνιαία εισφορά τους, και τα παρακάτω ανά περίπτωση (ή περιπτώσεις) δικαιολογητικά:  
7.     Πιστοποιητικό σπουδών ή απλό φωτοαντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας, για όσα από τα προς εγγραφή μέλη σπουδάζουν και είναι ηλικίας από 18 έως 24 ετών.  
8.     Απόφαση καθορισμού ποσοστού αναπηρίας ή άλλα αντίστοιχα επίσημα κρατικά έγγραφα,  για τα Α.μ.Ε.Α.
9.     Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα, από το οποίο θα προκύπτουν τα δηλωθέντα εισοδήματα, στις περιπτώσεις που ο(η) αιτών(-ούσα) ανήκει στις κατηγορίες των τρίτεκνων – πολύτεκνων ή οικονομικά αδύναμων οικογενειών και θέλει να τύχει των ισχυουσών απαλλαγών ή εκπτώσεων.
10.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στις περιπτώσεις τριτεκνίας ή πολυτεκνίας (ή αντίστοιχα πιστοποιητικά του συλλόγου πολυτέκνων στα οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία των παιδιών, για τους πολύτεκνους, εφόσον η εγγραφή αφορά ένα ή περισσότερα από τα παιδιά αυτά). 
11.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στη περίπτωση εγγραφής δύο παιδιών, ώστε να τύχει απαλλαγής της εγγραφής το δεύτερο.     

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να είναι πρωτότυπα ή και απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.
Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μπορούν να αναζητηθούν και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου