Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Τι προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πάρκο Τρίτση


Τη σύσταση Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων «Αντώνη Τρίτση» προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο  του υπουργείου εσωτερικών το οποίο δόθηκε χθες στους αιρετούς.
Διαβάστε το σχετικό Άρθρο του Πολυνομοσχεδίου:
Άρθρο 12
Σύσταση Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων «Αντώνη Τρίτση»
1.
Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ‘’Αντώνη Τρίτση”» στη θέση Πύργος Βασιλίσσης, το οποίο στη συνέχεια θα αποκαλείται »Φορέας».
2.
Το υφιστάμενο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»» (εφεξής «Πάρκο Τρίτση»), το οποίο είχε αρχικώς συσταθεί με το π.δ. 184/2002 (Α`172), κατόπιν καταργήθηκε και συγχωνεύθηκε με το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) «Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» δυνάμει της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α`180) και εν συνεχεία οι σκοποί και οι αρμοδιότητές του επιδιώχθηκαν και μεταβιβάστηκαν αντιστοίχως στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) σύμφωνα με το ενδέκατο άρθρο του Ν. 4296/2014 (
A’ 214 καταργείται. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του καταργούμενου «Πάρκου Τρίτση» παραμένουν στον Α.Σ.Δ.Α. ο οποίος διενεργεί την εκκαθάρισή τους.
3.
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του «Πάρκου Τρίτση», τα οποία είχαν περιέλθει στον Α.Σ.Δ.Α. σύμφωνα με το ενδέκατο άρθρο του Ν. 4296/2014 (A’ 214), περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο νέο «Φορέα». Ο Α.Σ.Δ.Α. συντάσσει εντός ενός (1) μηνός απογραφή της ακίνητης και κινητής περιουσίας του καταργούμενου «Πάρκου Τρίτση». Για όποια από τα δικαιώματα επί ακινήτων τα οποία περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απογραφή απαιτείται καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών του
αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου, ή στο αρμόδιο Κτηματολόγιο, ο «Φορέας» προβαίνει στις καταχωρίσεις αυτές ατελώς.
4.
Το προσωπικό του «Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» που απασχολείτο στο «Πάρκο Τρίτση», μεταφέρεται στο νέο Φορέα με την ίδια σχέση εργασίας.
5.
Ο Φορέας εδρεύει στο Δήμο Ιλίου, εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ‘’Αντώνη Τρίτση”, έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και 64 εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος στη συνέχεια θα αποκαλείται Υπουργός.
6.
Ο Φορέας έχει κοινωφελή χαρακτήρα και είναι μη κερδοσκοπικός, τυχόν δε κέρδη από τις δραστηριότητές του διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών του.
7.
Σκοπός του Φορέα είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης άξιας του πρασίνου εντός του αστικού ιστού, με κάθε πρόσφορο μέσο, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός του πάρκου αλλά και εκτός αυτού εφόσον κρίνεται σκόπιμο και πρόσφορο.
8.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο Φορέας αναλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:α) Συντήρηση, λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Πάρκου σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης-αειφόρου ανάπτυξης.
β) Πληροφόρηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση των πολιτών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.
γ) Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (όπως προστασία δασών και εδαφών, ανακύκλωση υλικών, καθαρισμό λυμάτων, δημιουργία ενεργειακού πάρκου ανανεώσιμων πηγών σε μικρό τμήμα της έκτασης κ.λπ.).
δ) Προώθηση πρότυπων –πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα περιβάλλοντος και οικολογικών καλλιεργειών με παράλληλη παραγωγή οικολογικών προϊόντων στο Πάρκο.
ε) Διοργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων για την κατανόηση του φυσικού κόσμου και των προβλημάτων του περιβάλλοντος.
στ) Ανάπτυξη βοτανικού κήπου και φυτωρίου αττικής χλωρίδας.
ζ) Διοργάνωση χαμηλής όχλησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής, με τη ρητή αποφυγή αρνητικού αποτυπώματος στο περιβάλλον και τον χαρακτήρα του πάρκου.
η) Δημιουργία κατάλληλων χώρων αναψυχής, άθλησης και παιχνιδιού.
θ) Ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων συναφών με τις λειτουργίες αναψυχής του Πάρκου όπως εκμετάλλευση εστιατορίων αναψυκτηρίων, υπαίθριων αγορών είτε με προϊόντα του φυτωρίου, είτε με προϊόντα οικολογικών καλλιεργειών και γενικά δραστηριοτήτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Πάρκου και συνάδουν με το σκοπό του.
ι) Κάθε άλλη δραστηριότητα και υπηρεσία που κρίνεται πρόσφορη από το Δ.Σ. για την προώθηση του σκοπού του Φορέα και είναι σύμφωνη με τις εξειδικεύσεις του Κανονισμού Λειτουργίας.
9.
Για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Φορέας συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο αρμόδιο οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο Φορέας συνεργάζεται επίσης με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ή οργανισμούς του ιδίου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα (μελετητές, εμπειρογνώμονες, ερευνητές, επιχειρήσεις κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αρμοδιότητάς του. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής συνεπικουρούν το
έργο του Φορέα παρέχοντας τεχνογνωσία, προσωπικό και υλικά μέσα. Τέλος ο Φορέας δύναταινα συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για την υλοποίηση του προγραμματισμού του.
10.
Ο Φορέας διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που συγκροτείται από: α) τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζει καιτον αναπληρωτή του και εκτελεί χρέη Προέδρου του Δ.Σ.
β) το Δήμαρχο Ιλίου, ο οποίος ορίζει και τον αναπληρωτή του
γ) το Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων –Καματερού, ο οποίος ορίζει και τον αναπληρωτή του
δ) δύο μέλη που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
ε) ένα μέλος που υποδεικνύεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής
στ) ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ζ) ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Υπουργείο Παιδείας.
θ) ένα μέλος από την Κοινωνία των Πολιτών με τον αναπληρωτή του, που έχει αναπτύξει εθελοντική δραστηριότητα συμβατή με τους σκοπούς του Φορέα και υποδεικνύεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθήνας
Σε περίπτωση κατά την οποία οι φορείς αρνούνται ή παραλείπουν να υποδείξουν εκπροσώπους τους εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι περισσότερος από ένα μήνα από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός διορίζει τα μέλη του Δ.Σ. κατά την κρίση του.
11.
Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ
12.
Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που συγκαλείται με ευθύνη του ορισθέντος Προέδρου, Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθήνας ή του αναπληρωτή του, αν αυτός κωλύεται, μετά τη δημοσίευση της παραπάνω Απόφασης, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών του, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία και ορίζονται οι αρμοδιότητες των λοιπών μελών του.
13.
Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
14.
Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ., β) Εποπτεύει όλες τις λειτουργίες του Φορέα, επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας μέσα στα πλαίσια της κείμενης Νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται από το Δ.Σ. . Επιπλέον εκπροσωπεί το Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης αρχής. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του στο ΔΣ που έχει ορίσει προηγουμένως ο ίδιος με σχετική απόφαση. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί
σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
15.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του Φορέα και ασκεί όλες τις λοιπές αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και δεν ανατίθενται με το παρόν σε άλλα όργανα. Το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του, προσδιορίζοντας αυτές απολύτως συγκεκριμένα, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του.
16.
α. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρεις Συμβούλους. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη και τα τυχόν υπάρχοντα αναπληρωματικά τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
β. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν, εκτός και αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και δεν έχουν αντίρρηση γι ́ αυτό.
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα 5 από τα 9 μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, αν προεδρεύει αυτός.
δ. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι γνώμες των συμβούλων και οι λαμβανόμενες αποφάσεις. Υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση δε αρνήσεως μέλους να υπογράψει γίνεται μνεία τούτου, καθώς και των λόγων άρνησης υπογραφής.
ε. Ο Υπουργός ασκεί έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του Δ.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί νομίμως.
17. Προβλέπεται θέση Διευθύνοντος Συμβούλου του φορέα, ο οποίος επιλέγεται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίαςορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές της θέσης καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Η πλήρωση της θέσης μπορεί να γίνει και με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους
σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α ́65), όπως εκάστοτε ισχύει.
Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου με κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του οικείου Υπουργού. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι πέντε (5) έτη. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπασθέντος.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης του Φορέα, πλην αυτών που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχουν εκχωρηθεί σε αυτόν. Ειδικότερα οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν:
α. Εκπροσώπηση του Φορέα ενώπιον όλων των ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, αρχών,τραπεζών και κάθε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου.
β. Σύναψη συμβάσεων που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα μετρίτους καθώς και αυτών που αφορούν στην πρόσληψη ή την πρόσκαιρη απασχόληση προσωπικού.
γ. Κατάρτιση και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ετήσιου προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης και των αντίστοιχων απολογισμών.
δ. Παρακολούθηση υλοποίησης του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης και τακτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου
για την πορεία προόδου του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης.
ε. Διεύθυνση, εποπτεία και συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών, διοίκηση του προσωπικού του Φορέα, επίβλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού.
στ. Άσκηση επιπλέον αρμοδιοτήτων που του παραχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
ζ. Διαχείριση λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.
η. Εισήγηση στο Δ.Σ. των κανονισμών του φορέα και της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού του.
θ. Ανεύρεση και αξιοποίηση Προγραμμάτων της ΕΕ, ως και προγραμμάτων ΕΣΠΑ στα πλαίσια ολοκληρωμένων χωρικών επεμβάσεων.

18. Πόροι του Φορέα είναι:
α. Οικονομική επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τυχόν αδιάθετα ποσά από την επιχορήγηση αυτή στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης μεταφέρονται το επόμενο έτος.
β. Οικονομικές επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. άλλων υπουργείων, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε βάρος του προϋπολογισμού τους, καθώς και αμοιβές για παροχή υπηρεσιών του Φορέα προς αυτούς.
γ. Επιχορηγήσεις από το Πράσινο Ταμείο
δ. Προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτει ο Φορέας με ΝΠΔΔ
ε. Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Φορέα.
στ. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων.
ζ. Έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητες και υπηρεσίες του Φορέα, όπως αυτές προκύπτουν από τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.
19. Ο Φορέας τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων και αλληλογραφίας.
β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του Φορέα για κάθε οικονομική χρήση.
δ. Βιβλίο προϋπολογισμών – ισολογισμών και απολογισμών.
ε. Βιβλίο χορηγιών και οικονομικών και κρατικών επιχορηγήσεων.
στ. Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως και ενταλμάτων πληρωμής θεωρημένα από τον Πρόεδρο.
ζ. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που ορίζεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ, 186/92, ΦΕΚ Α ́84) ή άλλες διατάξεις ή κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως απαραίτητο για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του Φορέα και την εκτέλεση των σκοπών του.
20.
Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Φορέα ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
1.
Το διαχειριστικό έτος του Φορέα συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.
2.
Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μέχρι το τέλος Ιουνίου, κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και στον Υπουργό Οικονομικών.
3.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και ο Υπουργός Οικονομικών δύνανται να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα.
21.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα καταρτίζει:
α. Εσωτερικό κανονισμό διάρθρωσης και λειτουργίας του Φορέα.
β. Κανονισμό κατάστασης προσωπικού.
γ. Κανονισμούς για την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών, τη διενέργεια προμηθειών και την εκτέλεση έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων.

Οι παραπάνω κανονισμοί εγκρίνονται με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Φορέας διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης του σκοπού του μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία εγκρίνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα θέματα της εκκαθάρισης του Φορέα,
καθώς και η τύχη της περιουσίας του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου