Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Έρχεται το «Κέντρο Κοινότητας» στους Δήμους Αιγάλεω, Φυλής, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου, και 6 ακόμα στην Αττική


Δημιουργία και τριετή λειτουργία Κέντρων Κοινότητας που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους
ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του κάθε Κέντρου, προβλέπει πρόσκληση του ΕΣΠΑ, από την Περιφέρεια Αττικής.

Οι Δήμοι και οι Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται απ’ αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς) και ειδικότερα οι 60 Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής που πληρούν τα πληθυσμιακά δεδομένα βάσει των σχετικών κατευθύνσεων του Υπ. Εργασίας (ήτοι πληθυσμός απογραφής 2011 άνω των 10.000 κατοίκων), είναι οι ΟΤΑ στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα

Για Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά (σύμφωνα με την καταγραφή της εγκεκριμένης ΠΕΣΚΕ της Περιφέρειας Αττικής καθώς και τα σχετικά στοιχεία για τις δομές οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 από το ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013) οι εξής

 • Φυλής
 • Μεγαρέων
 • Αχαρνών
 • Αθηναίων
 • Αγίας Βαρβάρας
 • Ιλίου
 • Πειραιά
 • Ασπροπύργου
 • Αιγάλεω
 • Σπάτων – Κρωπίας


  Όροι και προϋποθέσεις
Σε κάθε Δήμο θα χρηματοδοτηθεί ένα Κέντρο Κοινότητας, συνεπώς η πρόταση ανά Δήμο πρέπει να υποβληθεί από ένα μόνο δυνητικό Δικαιούχο (Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο αυτού).
Σε περίπτωση που στον οικείο ΟΤΑ η διανομή βασικών αγαθών έχει προκηρυχθεί ξεχωριστά [στο πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης της ΕΥΔ με ΑΠ: 2187/07-06-2016 (ΑΔΑ: 73ΣΤ7Λ7-ΚΡΤ)] τότε ο Δικαιούχος δεν επιτρέπεται μέσω του αιτούμενου Κέντρου Κοινότητας να αναπτύξει υπηρεσίες διανομής βασικών αγαθών και σίτισης. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπηρεσίες παροχής βασικών αγαθών, οι οποίες προβλέπονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ, δεν αποτελούν επιλέξιμες υπηρεσίες για χρηματοδότηση από την παρούσα πρόσκληση.

 • Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί στην Απόφαση Ένταξης, που περιλαμβάνουν: τις άμεσες δαπάνες προσωπικού της Κεντρικής Δομής και Παραρτήματος/ων Ρομά ή/και ΚΕΜ, όταν υπάρχουν (δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης και συμβάσεις έργου, οι οποίες (συμβάσεις έργου) αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και μόνο)τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κ.λπ.

Οι λοιπές δαπάνες θα αποζημιωθούν ως κατ’ αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015).Οι λοιπές δράσεις του Παραρτήματος ΚΕΜ είναι άμεσες και 100% ελέγξιμες. Το φυσικό αντικείμενο των λοιπών δράσεων ΚΕΜ πρέπει να είναι απολύτως διακριτό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπίπτει ή να «χρεώνεται» και στην κατηγορία δαπανών του 20% επί των δαπανών προσωπικού του 1ου Υποέργου.

Δείτε την πρόσκληση ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής ΕΔΩΔήμοι:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου